ما که بودیم که هستیم و چه می خواهیم بکنیم

سازمان نيروی سوم، هواداران مشروطه پادشاهی، سازمانی است که نطفه آن در ايران بسته شده است و درست در روزهای بحرانی سال 1357 که احساسات بر عقل و تدبير غلبه کرده بود و مشتی عوام، همراه با روشنفکران فريب خورده و دشمنا ن نظام شا هنشا هی که پيشرفتهای روزافزون ايران را ما نع بهره جوئی حس ميکردند و سالها در انتظار سرنگوني اين نظام بسر ميبردند با رهبری ملای فدرت طلب و کينه توز بنام روح ا... خميني به خيابانها ريختند، و خواست بر حق ملت ايران يعنی آزادی، استقلال و قانون اساسی را از مسير اصلی آن که همانا اجرای درست قانون اساسی مشروطه پادشاهی بود، منحرف کردند، و شعا ر جمهوری اسلامی را سر دادند بی آنکه بدانند، حکومت اسلامی چيست؟. آن چه نبايد روی ميداد حادث شد، و ايران به حال و روزی افتا د که همگا ن شاهد آن هستند و نيازی به بر شمردن زيان ها و خسارات بي و حد و حصر و بعضا غير قابل جبران آن نمي با شيم و کارنا مه سياه 25 سا ل حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی هم بر کسی پوشيده نيست. ما ، وطن پرستا ن و عا شقا ن و شيفتگان استقلا ل و تما ميت ارضی ايران که به فرهنگ و تا ريخ دير پای ميهنما ن دلبسته ايم در همان روزهای گرم تابستان( مرداد ماه سال1357) پيش از پيروزی دسيسه بازان خارجی و مزدوران وطنی و بنيا دگرايان بازمانده شيخ فضل ا.. نوری پا يه و شا لوده سازمانی را زير عنوان طرفداران قانون اساسی و مشروطه پادشاهی بنا نها ديم و با تدوين اسا سنا مه ای تلاش خود را برای جلوگيری از نا بودی و از هم پا شيدن شالوده کشور، هرج و مرج و نا بسا ما نی نا شی از شورشهای کشور و مقابله با هر گونه تجزيه طلبی و تبديل ايران به ايرانستان که نقشه بيگانگان هم بود، آغاز کرديم. درست در همان روزهای بحرانی، ما هما نند سربازان جان بر کف در روز چها رم آبان ماه سال 1357، زمانيکه شاهنشا ه فقيد ايران مترصد بودند که دکتر شاپور بختيار را بعنوان نخست وزير به مجلس معرفی کنند تا اين مجلس با تا ئيد او و اعضای کابينه ا ش کشور را از فرو ريختن در بحرانی خطرنا ک نجات دهد، ما طرفداران قا نون اسا سی مشروطه وارد ميدان شديم و برای حما يت از منتخب شا ه و مجلس اولين تظاهرات را با حضور هزاران تن از زنا ن و مردان و جوانا ن وطن پرست در ورزشگا ه امجديه تهران برگزار کرديم و حمايت خود را از مردی شجاع که ميگفت صدای نعلين استبداد به گوش ميرسد و آما ده بود تا زمينه تحقق خواست مردم را برای استقرار دموکراسی فراهم کند ابراز نموديم ولی متا سفا نه ، تبليغا ت زهرآگين بلندگوهای استعما ری ما نند بی.بی.سی و روزنامه ها و راديو و تلويزيون های خارجی بر آتش نا امنی ها دامن زدند و تظاهرات دهها هزار تن از همرزما نمان در ميدان بها رستا ن و امجديه تهران و ديگر شهرستانهای سراسر کشور را مورد پوشش خبری چندانی ندادند و سمپا شيها ی خود را دنبال کردند ولی مردان و زنان از جا ن گذشته همچنا ن راه خود را برای رسيدن به ساحل نجات ادامه دادند، و برخی نيز در همين راه آسيبهای بسيا ری ديدند، متاسفانه فريادهای ما ، در غوغای غوغا سالاران و دروغگويا ن و شايع پردازان و آنانی که تصوير يک دجا ل فريبکا ر را در ماه رويت ميکردند بجا ئی نرسيد، و پس از مدتی، شورش همه جا را فرا گرفت و متا سفا نه ، بعلت بی لياقتی و نا توانی برخی از فرماندهان نظامی ، زمينه استقرار رژيمی فراهم شد که وطن ما را به قرن های سياه و پر ظلمت گذشته پرتاب کرد و پيش آمد ، آنچه نبايد روی ميداد و شد آنچه که نبايد ميشد. بسياری از همفکران ما، يا در کميته های انقلاب گرفتار شدند و به جوخه های اعدام سپرده شدند يا به زندان و سياه چال افتادند، و برخی همرزمان نيز ا، ناگزير کشور را ترک کرداند و تن به مهاجرت دادند، ولی دست از عقايد و انديشه خود بر نداشتند. و در سال 1359( 1380ميلادی) مبارزات خود را با تکيه بر همان ايمان و با ور به فرهنگ و تاريخ ايران زمين در خارج از کشور دنبال کردند، و بر ای نجات ايران و بازگرداندن مجدد عظمت فرهنگ و تاريخ ايران زمين و با زيا فت هويت خويش و انجام رسالت تاريخی خود و احياء مشروطه پا دشا هی که ميراث فداکا ری ها و جا نبا زی های سرداران انقلاب مشروطه در يکصد سال پيش است از هيچ تلاش و کوششی دريغ نکردند. ما از همه همرزمان، همه ايران دوستان و همه عا شقان مجد و عظمت کشور و همه هواداران استقرار مشروطه پا دشاهی و همه کسانی که قلب آنان، برای آزادی و سر بلندی ايران زمين ميتپبد، در هر کجا ی جهان که هستند ميخواهيم با آدرس الکترونيکی ما تماس بگيرند ، تا جبهه ای متحد و يک پارچه ، با اتحاد و همبستگی تشکيل دهيم، و ضمن حما يت از تلاشهای شاهزاده رضا پهلوی که اهداف و نظريا ت او ، نجا ت کشور و استقرار آزادی و مردمسالاری است ، با نسل سوم، جوانان آگاه و هوشمند ايران که خواستار جبران اشتبا ها ت پدران خود هستند، همکا ری و هما هنگی لازم بعمل آوريم تا زمينه برگزاری رفراندم در ايران برای تعيين نوع نظام آينده ، هما نگونه که در اظهار نظرها و مصاحبه های مکرر شاهزاده رضا پهلوی آمده است فراهم کنيم. ما به خواست ملت ايران تمکين ميکنيم، ما بهترين داور نهائی را ملت ايران ميدانيم ، ما از تمام گروههای سياسی با هر انديشه و عقيده ميخواهيم تا به ما به پيوندند و از اين راه ما را ياری دهند، شعا ر ما ، همان شعارهايی است که جوانان در ايران ميدهند، ما خواهان استقرار آزادی و مردمسالاری هستيم ، ما خواها ن نظا م و حکومتی هستيم که ديگر هيچکس بخاطر افکار و عقا يدش به بند و زنجير کشيده نشود، خواست ما هما ن خواست ملت ايران است، و دست تمام گروههای سياسی را که هد فشان نجات ايران است ميفشاريم. پا ينده با د ايران ، زنده با د ملت ايران شورای مرکزی نيروی سوم - پاريس

آمار بازدید کنندگان